smlouvy

DEFINICE MEZINÁRODNÍCH SMLUV
- podle obyčejového MP: ujednání dvou nebo více subjektů MP, které má z vůle těchto subjektů mezinárodněprávní účinky a řídí se MP = pět identifikačních znaků
- podle Vídeňské úmluvy o smluvním právu z r. 1969: mezinárodní dohoda, která je uzavřena mezi státy písemnou formou a řídí se MP (ne jiné subjekt než stát a ne verbální a tacitní dohody)

SPECIFIKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV
(1) diskontinuita v důsledku světových válek;
(2) universalismus MP;
(3) regionalismus v důsledku nestejnoměrného ekonom. a soc. poválečného vývoje;
(4) globalizační tendence;
(5) lidská práva a svobody

DĚLENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV
- podle různých kritérií:
(1) formy smlouvy (+ veřejné a tajné; prezidentské, vládní a resortní),
(2) počtu smluvních stran,
(3) možnosti přistoupení dalších států,
(4) obsahu smlouvy (politické a hospodářské, rovné a nerovné, právotvorné a kontraktuální, mírové a válečné, jednorázové a opakující se plnění, (5) doby jejího trvání

VZNIK MEZINÁRODNÍCH SMLUV
- ke vzniku platné smlouvy je třeba, aby
(1) smluvní strany byly způsobilé k uzavření smlouvy,
(2) aby předmět smlouvy byl možný a dovolený (proti zájmu mez. společenství, , rozpor s kogentními normami),
(3) aby smluvní strany projevily řádně svou vůli být mezinárodní smlouvou vázány (pravomoc orgánů a PM)

IUS CONTRAHENDI - plná způsobil uzavírat mezinárodní smlouvy jako projev suverenity státu

DŮVODY VAD
- podle Vídeňské úmluvy o smluvní právu mohou být důvody vadného projevu:
(1) omyl,
(2) podvod,
(3) korupce plnomocníka,
(4) donucení plnomocníka,
(5) donucení státu hrozbou síly nebo použitím síly

ADOPTION
- schválení textu smlouvy zakončuje technickou fázi jednání, neboť se jím fixuje forma a obsah smlouvy, avšak bez jakýchkoliv právních důsledků pro závaznost smlouvy; hlasování představitele státu na mez. konferenci pro schválení textu není projevem souhlasu státu býti textem vázán (u dvou a vícestranných mezinárodních smluv souhlas všech účastníků a u mnohostranných 2/3 přítomných s výjimkou smluv politických, bezpečnostních a odzbrojovacích)

AUTENTIFIKACE
- ověření textu smlouvy - je akt jednajících stran (většinou podpis nebo parafa) , kt. se text stává definitivní a původní (uznání za správný a neměnný)

RATIFIKACE
- definitivní souhlas učiněny slavnostní formou, kterým se dává najevo souhlas k platnosti smlouvy dříve sjednané a podepsané (politické a hosp. smlouvy, smlouvy o základních lidských právech a svobodách a měnící vnitřní poměry ve státě přijetím nového zákona

RESERVATION
- výhrada k multilaterální smlouvě - jednostranné prohlášení jakkoli formulované nebo označené, jež bylo učiněno státem při podpisu, ratifikaci, přijetí, schválení smlouvy nebo při přistoupení k ní, jímž se zamýšlí vyloučit nebo pozměnit právní účinky určitých ustanovení smlouvy při jejich aplikaci vůči tomuto státu (pouze po autentifikaci)

PLATNOST MEZINÁRODNÍCH SMLUV
- mezinárodních smluv je platná od doby, kdy mezi stranami vznikne právní poměr předvídaný smlouvou (ratifikace minimálního počtu sml. států)

ÚČINNOST MEZINÁRODNÍCH SMLUV
- mezinárodních smluv je účinná okamžikem, kdy strany jsou povinny smlouvu provádět

SUSPENDOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV
- dočasné přerušení účinnosti mezinárodních smluv (zůstává v platnosti, ale není prováděna) , na rozdíl od ukončení a zániku mezinárodních smluv

UKONČENÍ MEZINÁRODNÍCH SMLUV
(1) uplynutí času;
(2) splnění smlouvy;
(3) dohoda stran;
(4) rozvazovací podmínka;
(5) sjednání nové smlouvy(novace);
(6) výpověď;
(7) vystoupení;
(8) pokles smluvních stran pod stanovené minimum;
(9) hrubé porušení;
(10) nemožnost plnění;
(11) podstatná změna okolností (s výjimkou dohod o státních hranicích);
(12) vyjití z užívání;
(13) vznik nového kogentního pravidla


Název rubriky - MPV - základní pojmy
Informace byla publikována 3.8.2000
Poslední změna proběhla 3.8.2000.
Příspěvek k publikaci připravil(a) Václav Bednář
Počet zobrazení 27256. (Sessions 23384)
.

Odkaz na seznam soudů:
www.justice.cz

Základní pojmy
Příspěvky
About OSN
Projekt OSN vznikl z informační podpory IC OSN v Praze
Mezinárodní organizace
Mezinárodní právo